, názáretinek nevezték,

Farkas Arnold Levente verse a friss Műútból

jézus krisztus a valósá
gos isten valóságos gyerme
ke, pócsmegyer, tizenkilenc
január egy, kedd, betlehem
ben született egy lábjegyzet
szerint, édesanyja, aki a
keresztségben a mária ne
vet kapta, nyerte el, horosz
kópját tekintve szűz, asz
cendense halak, egyiptom
 
jézus krisztus betlehemben
született az idő kezdete e
lőtt, pócsmegyer, tizenkilenc
január kettő, szerda, bölcsek
jöttek napkeletről, egyip
tomból hívtam az én fia
mat, názáretinek nevezték,
dekapolisz határában ser
tésekbe űzte a gonoszt, betá
niában feltámasztotta a
barátját, jeruzsálemben
összetévesztették a kertész
 
jézus krisztus caesar meg
gyilkolása után negyven év
vel született, szigetmonostor,
tizenkilenc január három,
csütörtök, később halt meg,
mint a pontifex maximus,
de harminchárom esztendő
vel korábban feltámadt,
szent városok profán po
ra issza a kiontott vért
 
jézus krisztus dekapolisz
határában sertésekbe űz
te a gonoszt, szigetmonos
tor, tizenkilenc január
négy, péntek, lehet, hogy
véletlenül szállt a vál
lára fehér galamb, amit
jános tévedésből a lé
leknek nevez, a test
láthatatlan, a nem lát
ható azonban mozdulat
 
jézus krisztus egyszer asz
szonnyal beszélt, pócsme
gyer, tizenkilenc január öt,
szombat, tanítványai nem
értették ezt a dolgot, a va
lóságos istent valóságos lé
lekben és valóságos igaz
ságban, van kenyerem,
mondta, mély volt a kút
 
jézus krisztus feltámadt,
pócsmegyer, tizenkilenc janu
ár hat, vasárnap, falhatsz
a kenyérből, kortyolhatsz a
borból, de a szavak jelen
tése elnehezül, a hajszá
rító zsinórja a garázsban,
hófehér galamb a halál,
válladra telepszik tavasz
 
jézus krisztus galambok
nak és kígyóknak prédi
kál, szigetmonostor, tizen
kilenc január hét, hétfő, sze
líd és ravasz játékosok
szerzik meg a valóságot,
az egyik madár, a má
sik hideg, lélek és test össz
hangjára gondol a néma
 
jézus krisztus halott
neve feltámadott,
pócsmegyer, tizenkilenc
január nyolc, kedd,
szűk szabályok közé
szorul a test, a té
olyan, mint a kereszt,
az ács nem érti ezt,
hal szájában harminc
ezüst, magvakat hintsz
jó földnek mélyibe, fák
törzsén a fejsze su
hanni készül már,
a galamb is madár
 
jézus krisztus is asszony
tól született, pócsmegyer,
tizenkilenc január kilenc,
szerda, mint minden te
remtmény az ég alatt,
gyermek volt még izráel,
amikor megszerettem, e
gyiptomból hívtam az
én fiamat, kiáltás hal
lik rámában, ráchel
siratja gyermekeit, nem
akar vigasztalódni, nin
csenek többé, másik útvo
nalon tértek vissza ki
rályságaikba, azokba
az országokba, ahol
nem ismerik a hó ne
vét, nem minden férfi