LELETEK A NOMÁD NAGYSZÓTÁRBÓL

RÖVIDNADRÁG 1. (férfiviselet) A szőrös lábak közszemlére tételére alkalmas ruhanemű a nemi rivalizálás és/vagy a nemi semlegesedés jegyében. 2. (női viselet) formás esetben ún. hot pant. Minden más esetben merénylet a szem ellen. 3. (szimbolizmus) Hódolat a nyárnak.

A GONDOLAT DALLAMA Az elgondolás vivőárama, amely a nyelven át, mintegy minden nyelv alatt és azon túli területeken is hullámokat vet.

BÖLCSELKEDIK 1. Elveket állít, s azok szerént rendezi ösméreteit, melyeket az ész és tapasztalat vezérfonala után indulva összegyüjtött, vagyis a szoros értelemben vett bölcsészetet gyakorolja. 2. Álokoskodásokkal, szőrszálhasogatásokkal bibelődik, holmi elméleti hamis fogásokkal a valót más szinbe öltözteti, elferdíti. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

FEJHALLGATÓ Okcidentális hangfátyol, ami használója elméjét zenehallgatás örvén lefüggönyzi és elszigeteli környezetétől.

HARMAT Azon gyöngéd nedv, mely gyakran napnyugat után és nap kelte előtt apró cseppekben a növényeket vagy a szabad ég alatt levő egyéb testeket is ellepi. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

JEL 1. Taglejtés által nyilatkozó cselekvés, szenvedés vagy állapot, mely által másokat valamire figyelmeztetünk. 2. Rendkivüli tünemény, melytől valamely eredményt várunk vagy gyanítunk. 3. Nyoma valaminek, melyből kitünik, hogy valami történt. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése) 4. Az hogy mi válik jellé, érzékenységünk nívójától függ. (Szabó Lajos szíves közlése)

KONTÉNER 1. Semmitmondó tárló- és szállítóeszköz, amely „sehová sem tartozik, bármi lehetséges beleillik. Ezért a legjobban konténerek illenek a konténerekbe. Semmi sem érhető el másként, semmi sem tud már elérni bennünket másként mint általa. Tárgyak, állapotok, élőlények, személyek: mindenféle kicserélhető funkciók, jelentések, megmutatkozásmódok, jogok; az átmenetiség végnélkülisége.” (Hannes Böhringer szíves közlése)

KOMOR Kinek kedélye valamely kedvetlen érzelem által le van verve, mi rendesen a fejnek s deréknak meghajlása, s a szemeknek forgatása és földre szegezése által jelentkezik. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KÖLCSÖNÖS IGNORANCIA 1. Eltérő kiindulópontokból eredő, és mégoly konzisztens következtetések mellett is előálló helyzet, ami a kultúrák és szubkultúrák sokasága folytán, továbbá a figyelem végessége révén elkerülhetetlenül bekövetkezik. 2. A másféle és az egymással való érintkezést egyaránt kilátástalannak tekintő kvalitások békés egymás mellett élése.

LÉGGOLYÓ Légellenes anyagból készített golyó, mely könenynyel vagy vékonyított léggel megtöltve magasra száll, s nagyságához képest kisebb vagy nagyobb terhet bir. Feltalálói a Mongolfier testvérek voltak 1782. évben. Utóbb ilyféle golyókat nagyobb terjedelemben készítettek, s hozzájok kötél által kis könnyü hajócskát függesztettek, a golyóval felszállani vágyó emberek számára. Ezen készület egészben véve léghajónak neveztetik. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

LITURGIKUS ÉNEK Mélységes mélyből fakadó, évezredeken át formált, halkult és finomodottt üvöltés, amely képes arra, hogy átjárja a Föld és Ég között feszülő végtelen kiterjedést.

LÉLEKNYUGALOM A kedélynek azon állapota, midőn semmi kellemetlen érzelem által nincs megháboritva, különösen mely azon öntudatból ered, hogy erkölcsi kötelességeinket lehetőleg teljesítettük. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

POSZTGRADUÁLIS ÖNKÉPZŐ A magasabb iskolák után következő folyamatos képzésforma, melynek időtartama jó esetben az élet végéig tart. Nem irány- és céltalan, de nem is az ún. általános műveltségre irányul; a graduális grádicsok emelkedő íve mentén öntevékenyen alakítható pálya.

RÖVIDNADRÁG 1. (férfiviselet) A szőrös lábak közszemlére tételére alkalmas ruhanemű a nemi rivalizálás és/vagy a nemi semlegesedés jegyében. 2. (női viselet) formás esetben ún. hot pant. Minden más esetben merénylet a szem ellen. 3. (szimbolizmus) Hódolat a nyárnak.

VARÁZS Bűbáj, vagyis rendkivüli, meglepő erőhatás, és tünemény, melynek oka a babonahitüek szerint megfoghatatlan, természetfölötti, s azt valamely titkos szellemi lénynek, nevezetesen, ördögnek, boszorkánynak, tündérnek stb. kell tulajdonitani. Ide tartoznak a különféle szemfényvesztő műtételek, kuruzslások, megrontások, igézések stb. Szelidehb s átvitt ért. titkos erő, mely kellemes, bájos módon lepi meg a kedélyt, elragadja s magához vonzza a lelket, pl. rendkivüli női szépség, szívhez szóló zene, kies vidék stb. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

VILÁG 1. (filozófia) A Föld és Ég, isteniek és halandók együvé válásának tükörjátéka (Martin Heidegger szíves közlése). 2. (poétika) Képek, szagok, ízek, / Szavak, […] / Emberek, állatok, tárgyak, színek és más egyéb, / Elmúló, elillanó dolog […] emléke. (Borbély Szilárd szíves közlése) 3. (grammatika) A megnevezhetetlen, fölfoghatatlan és kimondhatatlan teljesség úton-útfélen emlegetett tulajdonneve.