Feszültségszámítások anizotróp alapon

Mérni a mérhetetlent. Az ember gyakran úgy érzi, hogy képességei kevésnek bizonyulnak a mindennapok során. Ha akarjuk, ha nem — szembesülünk a földi élet nehézségeivel és végével. Sokszor rácsodálkozunk, hogy a technika segítségével egyre részletesebben ismerhetjük meg a bennünket körülvevő világot. Mind zeneelméleti beállítottságú, mind gyakorló muzsikusként hosszú idő óta szorosan kapcsolódom Mozart egyházi műveihez.

Charles Bernsteinnek

Mérni a mérhetetlent. Az ember gyakran úgy érzi, hogy
képességei kevésnek bizonyulnak a mindennapok során. Ha
akarjuk, ha nem — szembesülünk a földi élet nehézségeivel és
végével. Sokszor rácsodálkozunk, hogy a technika segítségével
egyre részletesebben ismerhetjük meg a bennünket körülvevő
világot. Mind zeneelméleti beállítottságú, mind gyakorló
muzsikusként hosszú idő óta szorosan kapcsolódom Mozart
egyházi műveihez. A filmezéshez, s azon belül a
dokumentumfilmezéshez két szálon is kötődöm. Munkámban
azt vizsgálom, hogy a vállalati teljesítményt miként
befolyásolják a stratégiai menedzsment alapvető építőelemei: a
vállalati stratégia, a szervezeti felépítés és a szervezeti kultúra.
A gyilkosságok pszichológiai és filozófiai hátterének, illetve
azok irodalmi megjelenítésének vizsgálatakor kiemelt szerepet
kap a szadizmus, a kommunikációs zavarok és az elidegenedés
vizsgálata. A tanulmány célja, hogy a magyarországi
rosszhírközlés gyakorlatát és annak hiányosságait a tájékoztató
orvosok szemszögéből vizsgálja meg, és megalapozza a
gyakorlat javítására irányuló igényeket. Rövid látleletét
nyújtom annak a hitnek, amit ajándékba kaptam Isten
kegyelméből Őbenne, aki teremtett. Észlelve a töredezett
kőzettömbökre végzett vetőstatisztika korlátait, a töredezettség
nyomozására új megoldás után kellett nézni. A tiszta és tudatos
intonációra épülő komplex kórusvezetői tevékenység
összetevőin belül kiemelten vizsgálom a beéneklés–
összehallgatás folyamatát. A bipoláris világrend kialakulásával
a sport is a nemzetközi konfliktusok megvívásának egyik
preferált színtere lett. Kalotaszeg gazdag történelmi múlttal
rendelkező vidék, amelyről már sokan meséltek. Szabadka
szellemi, kulturális, gazdasági és politikai életében egykoron
kiemelkedő szerepet játszó, több mint hatezer fős zsidó
közösségnek az impériumváltástól a vészkorszakig, vagyis az
1918-tól 1944-ig terjedő periódusának történelmét
alapkutatások révén dolgozom fel. Kizárólag a rendőrségi
intézkedéseket vizsgálom, mert erről a területről rendelkezünk
a konceptuális vagy normatív természetű állításokat
alátámasztó, módszertanilag megalapozott kutatásokból
származó empirikus adatokkal, de a megállapítások
értelemszerűen alkalmazhatóak lennének a fogalomnak
megfelelő minden gyakorlatra. Ez a kutatás a felépülő
alkoholbeteg személyes kapcsolathálója által nyújtott
társadalmi támogatás típusa és a kapcsolat erőssége közötti
összefüggések visszaesésre gyakorolt hatására fókuszál,
méghozzá meglepő eredménnyel. A tudatosság és
természetesség harmóniája a hegedűjáték egyik
legsarkalatosabb kérdése. A XXI. század társadalmi és családi
szinten zajló változásai új családtudományi szemléletet és
gondolkodásmódot követelnek meg a gyermeket vállaló
családoktól és a velük foglalkozó szakemberektől. Azonban
brojlercsirkével és pulykával már sokkal kevesebben
vállalkoztak ennek vizsgálatára. Ezért is nagyon fontosak és
hiánypótlóak az ilyen jellegű kutatások.  Arra kerestem választ,
hogyan befolyásolja a hőtűrést cementköveken a
portlandcement fajlagos felülete, a víz–cement-tényező, a
kiegészítő anyagok fajtája és az adagolás mértéke. Hogyan
torzítják el az alkotóban feszülő érzések a keletkező formát,
milyen nyomokat hagynak a művész indulatai a mű felületén.
Ezt követően a foglalkoztatott nők időgazdálkodásának
sajátosságait vizsgálom. Miért vállalkozik egy fagottos arra,
hogy J. S. Bach Csellószvitjeit megszólaltassa hangszerén?
Reményeim szerint kutatásom hozzájárul egy egészségesebb
halálkép kialakulásához, vagy legalább elindítja az olvasót
ezen az úton. Munkám második felében műemberes
méréssorozatot végeztem a hideg határoló felület és a meleg
légáramlás emberi szervezetre gyakorolt, egyidejűleg
jelentkező hatásával kapcsolatban. Az utolsó részben a jó élet
keresésének lehetőségeiről és nehézségeiről olvashatunk.
Kutatásaim érintik a modernség prózaváltozatainak kérdését,
sokszínűségét, azon belül is a népszerű, a lektűrirodalom
kérdését, műfaji jellemzőit, az újraolvashatóság lehetőségeit.
Az orvosok és orvostanhallgatók mellett a munka ajánlható
alkalmazott és elméleti szövegnyelvészettel foglalkozó
szakembereknek és hallgatóknak, szaknyelvoktatóknak,
szakújságíróknak, de bizonyos részeit hasznosnak találhatják a
mesterséges intelligencia kutatásának speciális területét kutató
szakemberek is. Ajánlom azoknak is, akik nemcsak klinikai,
hanem alapkutatási szinten is érdeklődnek a lábszártörések
korszerű kezelése iránt.

Megjelent a Műút 2017063-as számában