.testben a lélek.

első töredék. szentend re tizenhat november h uszonegy hétfő. élt egys zer kínában egy ép lán y. eddig a ritmus. szép volt ő mint ősszel a sz őlő. jézus is isten. bort is ivott ő és kenyerébő l tört a szegénynek.

„mert dadogva is szebb a szó, mint a némaság, nem tudom, de”
(Meliorisz Béla)

első töredék. szentend
re tizenhat november h
uszonegy hétfő. élt egys
zer kínában egy ép lán
y. eddig a ritmus. szép
volt ő mint ősszel a sz
őlő. jézus is isten. bort
is ivott ő és kenyerébő
l tört a szegénynek. hit

második töredék. pócsmeg
yer tizenhat november hus
zonkettő kedd. hittem a fö
ldön az ég igazában. jött
a valóság. élt egyszer kíná
ban egy ép lány. száztizeneg
y srác vágyta uralni a tes
tét. lélek nélkül a harcos c
súf mint ősszel a szőlő. s
zellő táncol a mélyben. ha
rminchárom ezüstpénz nyo
mja a lélek akasztott. bélbe

harmadik töredék. szent
endre tizenhat november
huszonhárom szerda. bé
lben az esztéták nyugoda
lma. a templomi csöndet
fölveri mégis a kétely. g
ondolat intsen a dalban
. félt egyszer kínában e
gy ép lány félt a tavasz

negyedik töredék. pócsme
gyer tizenhat november
huszonnégy csütörtök. fél
t egyszer kínában egy ép
lány félt a tavasztól. ü
lj ide ablak alá le a háta
d. döntsd te a falnak. v
árj te reám száz éjszaka á
ltal várj te reám míg meg

ötödik töredék. szente
ndre tizenhat novembe
r huszonöt péntek. vár
j te reám száz éjszaka
által várj te reám míg
megkapod égi jutalmad
a földön. testem a sze
nt test. majd befogad m
int kóbor lelket az a
nyja a méhben. testem

hatodik töredék. szent
endre tizenhat novemb
er harminc szerda. tes
tem a hű váróterem
ott ahol annyi vonat
jár. élt egyszer kínáb
an egy ép lány. félt a
tavasztól. őszig is érvé
nyes jegyed őrzi a hel
ytelen álmot. második

hetedik töredék. pócsme
gyer tizenhat december h
árom szombat. második
osztály. így utazom már
. nincs soha első. éjszak
a eljő. gyúlnak a fények
. testben a lélek. hord
ja az érzet. szent any
agát meg. minden ilyesm
it. moccan a hegyhit. k
risztus is isten. mondja

nyolcadik töredék. pócs
megyer tizenhat december
négy vasárnap. mondja h
ogy ámen. harmadik éjsza
ka pont ugyanígy tesz. ce
tli kenyéren. testté vált
ige mécsese lobban. nem
támad fel a lélek a test
sem. kezdeti végzet. hajt
ja a hajnali álom egészé
t. tört epe csöppen. má
rvány kocka a csönd it
t. harminc érme ezüstje

kilencedik töredék. pócsme
gyer tizenhat december öt
hétfő. harminc érme ezüs
tje a templom kockakövén
vér. krisztus is ember. ho
sszú csöndben a látszat is
ázhat. mossa le róla alá
zat a lázat. lázad a haj
nal. fénybe borítja a fel
támadt kert szűk pavilon
ját. feslett ösvény árnya

tizedik töredék. szent
endre tizenhat decem
ber hat kedd. feslett
ösvény árnya közelge
t. bűnben az isten. fé
nybe borítja a feltám
adt test. szűk pavilo
nját. angyalkák angya
lkáznak tán. hóban a
vércsepp. fröccsen a lé
lek nyála a szélben.
hallgat a csönd mos
t. szótlan igazság né
ma igája a templomo
t áldja. krisztus is á
llat. disznóvágás. lóg

tizenegyedik töredék. szen
tendre tizenhat december h
ét szerda. lóg a kereszten
mint a leölt test. rémvas
a szent fa. plédbe facsarta
az anyja az édes. mária s
zent szűz. élt egyszer názáre
tben lány. testben a lélek. k
épmás isteni szent arc. lát

tizenkettedik töredék. sze
ntendre tuzenhat decemb
er nyolc csütörtök. látta a
földön az angyali vagy t
án ördögi tervet. jézus a
gyermek. kína is ország.
szült az igazság. onnan
jön majd három szent bö
lcs. mirha arany meg tö
mjén lészen terhe tevékn
ek. más születésben bízot
t lelkünk. gyermeki holt

tizenharmadik töredék. sz
entendre tizenhat decemb
er kilenc péntek. gyermeki
holttest lóg a keresztfán.
vérzik a szíve. fröccsen a v
ére kitépték gyilkos mozdul
atokkal. pénisz a rajz mel
lett van az írás. olvasom
azt is hogy fasz. szörnyü v
ilágban gyilkolsz. versed
a penge. krisztus torkát e
lmetszette az éjszaka mél
yén. tömjén költözik abba

tizennegyedik töredék.
pócsmegyer tizenhat dece
mber tíz szombat. tömj
én költözik abba a tes
tbe a mirha a lélek.
teljessége aranypénz vá
ltja az áru ezüstjét. é
lt egyszer kínában egy é
p lány hitt a tavaszba
n. már a kilencvennyo
lcadik éjszaka tudta a
dolgát. férfi ha volt még

tizenötödik töredék. pó
csmegyer tizenhat decem
ber tizenegy vasárnap.
férfi ha volt még nála e
rősebb. úgy elaludt mint
. ősszel a szentségházban
a hajlék. nyelvtani jóság.
élt egyszer kínában egy é
p lány. szűz aki szülte. kr
isztus vére igazság ünne
p. készül a mennyben. tér

tizenhatodik töredék.
szentendre tizenhat dec
ember tizenkettő hétfő. t
érkép jelzi időmet a he
lyszínt. sárga fehér zöl
d. krisztusi gazság történ
t éjszaka. hajnalodik má
r. nem tudom ott folyta
tni ahol volt. régen az
ablak. szállj le közénk

tizenhetedik töredék. sze
ntendre tizenhat decemb
er tizenhárom kedd. száll
j le közénk történet az ég
ből. mondd el a másét. p
ersze mesét de a ritmus.
az első. kínai császár. lán
ya igérte a férfi szavána
k hitt ezer éjjel. vagy csa
k száz. ült ablak alatt ő

tizennyolcadik töredék. sz
entendre tizenhat decemb
er tizennégy szerda. ablak
alatt ült ő száz éjszaka.
által a lánytest. szent r
emegését. várta a férfi t
rükkje a hajnal. másról
szól ez a szűz nő. asszo
ny. mária és szent. józse
f az úton betlehem árny
ait angyalok őrzik. fényé
t városi emlék. gyermeki ho
lt tetem ének. kínában vo
lt egyszer egy ép lány. él

tizenkilencedik töredék.
pócsmegyer tizenhat decem
ber tizenhét szombat. élt
a halottak városa melle
tt. ő aki élő volt. holtak k
özt szánom a létet. teljes
a részlet. versem a holtt
est. kételkednem kell a v
alóság. létezik álom. tört

huszadik töredék.
pócsmegyer tizenhat
december tizennyolc
vasárnap. tört ala
bástrom. kertkapu t
árulj. angyalok árn
ya. fröccsen a szél
ben a téli verőfény
. szégyen a mámor.
már mindkét törté
netet elmond. tam

huszonegyedik töredék.
szentendre tizenhat dec
ember tizenkilenc hétfő.
tamtamok őrült ritmus
a kél most táncol a lél
ek. holttestek közt lépk
ed az isten. látja hogy é
lek. még de a feltámadt
angyal már. nem tud a
ludni. krisztus vére a h
óban. tűz jele néma iga

huszonkettedik töredék.
szentendre tizenhat dece
mber húsz kedd. tűz jele
néma igazság hálás a
gravitálás. élt egyszer
kínában egy ép lány h
itt a tavaszban. mégis
a télnek ajánlott szűz
test. fázik a hóban. sz
ázadik éjszaka nem vol
t már ott. ablak alól
el. mint valami drám
ában a szerző. úgy u
tasított. hóna alatt ké
nyelmes zsámoly. rajta