eredeti szöveg

míg gyermek voltam, úgy visel- kedtem, mint gyermek, de el- hagyja a férfi a gyermek szo- kásait....

az első szó a tavasz, a má-
sodik szó a nyár, a harma-
dik szó az ősz, bűn volna ta-
lán a folytatás, ha naplót ír-

nak az angyalok, halálában
egy másik lehetőség irányába
mutat, pócsmegyer, tizenöt de-
czember harmincz, szerda, az

első szó az az, a második szó
az első, a harmadik szó a szó,
fekete és fehér hangok között

az angyal törött szárnyai,
bombákat rejt az idegen, ti-
tokzatos titkokat, találkozást

*

elöljárójától a szerzetes
azt az utasítást kapta,
hogy másolja le ezt a
profán könyvet itt, fűz-

zön hozzá kommentáro-
kat, vigyázzon nagyon, az
eredeti szöveget tegye i-
dézőjelbe szüntelen, pócs-

megyer, tizenöt deczem-
ber harmincz, szerda, ü-
gyeljen arra is, hogy a

czím után pontot ne te-
gyen, elöljárójától más u-
tasítást eddig nem kapott

*

míg gyermek voltam, úgy visel-
kedtem, mint gyermek, de el-
hagyja a férfi a gyermek szo-
kásait, megismerésünk töredé-

kes, töredékes a nyelv is, a
megismerés eszköze, tükör ál-
tal, homályosan látunk, pócs-
megyer, tizenöt deczember har-

mincz, szerda, hangszer va-
gyok, üres hangszer, ha meg-
szólalok, a látszat húrjai te-

remtenek illékony harmóni-
át, törekedjünk a legértéke-
sebb adomány elérésére

*

a test halott, az ég üres,
nem mondja senki, légy ü-
gyes, talán csak én vagyok
jelen, jövőm a múlt, az is-

tenem tétova, mint a néma
fény, halott leány, halott le-
gény, pócsmegyer, tizenöt de-
czember harminczegy, csütör-

tök, hitetlenségem is tamás,
szabály a fel nem támadás,
törvényen kívül épül itt a

bűntelenség, halmait nem lak-
ja majd a félelem, tort ül
a csönd a versemen, a szó

*

a szó, a csönd szava, nem a
csönd maga, csupán az a szó,
hogy csönd, tort ül a csönd
a versemen, egyetlen szó jelen-

tése így temeti maga alá a
többi szó jelentését is, hiszen
millió téglából épül fel egyet-
len templom is, pócsmegyer,

tizenhat, január kettő, szombat,
a vers szavakból áll, meg-
ismétlem, pedig nem ostoba

az olvasó, sokkal inkább
az építőmester az, aki nem
tudja, mikor kell hallgatni